تا سال 1307 که نخستین مولد دیزلی برق با قدرت 150 کیلووات در گرگان نصب و با مدیریت شهرداری بهره برداری از آن آغاز گردید از نیروی برق در استان مازندران خبری نبود و تأمین روشنایی ازطریق سنتی با استفاده از روغن و نفت صورت می‌پذیرفت.
متعاقب آن مولد دیزلی دیگری با قدرت 120 کیلووات در بابل و ژنراتور دیزلی دیگری با قدرت 60 کیلووات در ساری آغاز به کار نمود. سپس سایر شهرهای مازندران با بهره‌برداری از واحد‌های مشابه تحت مدیریت شهرداری‌ها و بخش خصوصی، وظیفه تأمین برق نقاط مختلف استان را عهده‌دار گردیدند. 
ظرفیت مولدهای منصوبه به حدی نبود که تکافوی نیاز مصرفی روز‌افزون مشترکین موجود را در کلیه ساعات شبانه روز بنماید و حتی برای مصارف متعارف برق که غالباً به منظور تأمین روشنایی مورد استفاده قرار می‌گرفت امکان خدمات‌دهی مطمئن شبانه روزی وجود نداشت و تنها در پاره‌ای از این ساعات‌ آن هم با ولتاژی نامطلوب به برق‌رسانی مبادرت می‌شد.
وضعیت کم و بیش چنین بود تا اینکه شرکت سهامی برق منطقه‌ای مازندران در مجموعه شرکت‌های دولتی و به عنوان یکی از واحد های تابعه وزارت نیرو در سال 1343 هویت حقوقی یافت و از سال 1344 آغاز به کار نمود و با تحویل تدریجی تأسیسات و مدیریت برق کلیه نقاط استان به تعویض شبکه‌های فرسوده سابق و احداث خطوط استاندارد جدید پرداخت و در سال 1346 برق مازندران به شبکه سراسری برق کشور پیوست.
در اجرای سیاست جدید دولت مبنی بر خصوصی سازی، یعنی در روزهای پایانی ماه اسفند 1370 ، در اجرای سیاست های برنامه اول توسعه اقتصادی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران وزارت نیرو و به تبع آن برق مازندران با هدف کاهش حجم فعالیت دولت در بخش تصدی و واگذاری امور به بخش خصوصی و سایر اهداف  مرتبط، نسبت به انتزاع بخشهایی از ساختار سازمانی خود و ثبت تعداد زیادی شرکت با ماهیت خصوصی در قالب سهامی خاص در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری تهران اقدام نمود. سهم برق مازندران از این شرکت های کوچک جدید التأسیس وزارت نیرو، 4 شرکت وابسته به اسامی شرکتهای سهامی ساخت و احداث تأسیسات توزیع نیروی برق مازندران ( مازند نیرو ) ، شرکت توزیع نیروی مازندران، شرکت مهندسی مشاور نیروی مازندران و شرکت نیروگاه شمال شرق که در سال 1376 با تغییر اساسنامه به عنوان شرکت توزیع نیروی استان گلستان همزمان با ایجاد استان گلستان شروع بکار نموده است.
در حال حاضر مدیریت شبکه انتقال و فوق توزیع در استان‌های مازندران و گلستان بر عهده شرکت برق منطقه‌ای مازندران می‌باشد.