شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان شرقی یک شرکت در شهر تبریز می باشد

شركت آب و فاضلاب استان آذربايجان شرقی ( سهامی خاص ) در راستای اجرای قانون تشكيل شركتهای آب و فاضلاب مصوب جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 11/10/1369 مجلس شورای اسلامی درتاريخ 17/01/1371 تحت شماره 5450 در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتی تبريز به ثبت رسيده و در تاريخ 1/4/1371 اموال و تاسيسات آب شهری و دفع فاضلاب از دستگاههای قبلی در چهارچوب قانون تشكيل شركت های آب و فاضلاب و قانون تجارت ، تحويل و شروع به كار نمود.

هدف و فعاليت اصلی شركت طبق اساسنامه عبارت است از:

1- ايجاد و بهره برداری از تاسيسات مربوط به توزيع آب شهری 2- ايجاد و بهره برداری از تاسيسات مربوط به جمع آوری، دفع و تصفيه فاضلاب در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمايه گذاری در موسسات و انجام امور تحقيقاتی و آموزشی در فعاليت های مرتبط می باشد. اجرای طرحهای تامين و انتقال آب بر حسب مورد و موافقت وزارت نيرو خواهد بود.

بهره برداری از كل تاسيسات آب شرب شهرهای استان انحصارا در اختيار اين شركت ميباشد.
اين شركت توسط هيئت مديره منتخب مجامع عمومی اداره می شود.