شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی

شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی یک شرکت در شهر ارومیه می باشد

شرکت آب و فاضلاب بر آن است تا با بهره گیری از منابع انسانی کار آمد ، توسعه تحقیقات کاربردی ، فناوری پیشرفته ، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثر بخش ، مشارکت مؤثر بخش تعاونی ، خصوصی و عمومی و گسترش آگاهی عمومی ، به عنوان کارآمد ترین نهاد ذی ربط به گونه ای عمل نماید تا آحاد جامعه در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب کافی سالم و امکانات جمع آوری ، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته و شرکت در حوزه های حفاظت منابع آب ، کمک به حفظ محیط زیست ، تأمین بهداشت عمومی مردم و صدور خدمات فنی و مهندسی در کشور به عنوان شرکتی پیشرو شناخته شود .