شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر

شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر یک شرکت در شهر بوشهر می باشد

۱ـ تاریخچه و موضوع فعالیت شرکت
باستناد ماده ۱ قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب ۶۹/۱۰/۱۱، شرکت آب و فاضلاب استان بوشهر در تاریخ ۱۴ /۷۰/۱۰ به شماره ثبت ۸۴۹ تشکیل گردید.
موضوع و هدف شرکت عبارت از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع‌آوری، انتقال و تصفیه‌ فاضلاب، همچنین بهره‌برداری از تاسیسات آب شهری و تاسیسات مربوط به فاضلاب در حوزه شهرهای استان بوشهر می‌باشد.
مرکز اصلی شرکت شهر بوشهر بوده و حوزه خدماتی آن محدوده قانونی شهرهای استان بوشهر است.

۲ـ سرمایه شرکت
سرمایه شرکت معادل بیست میلیون ریال (۲۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال است که به یکصد سهم با نام دویست هزار ریالی تقسیم شده و تعداد ۴۵ سهم آن به شرکت مهندسی آب و فاضلاب شرکت، ۴۹ سهم به استانداری بوشهر به نمایندگی شهرداریهای استان و ۶ سهم آن به شرکت سرمایه گذاری ساتکاپ تعلق دارد.

۳ـ ارکان شرکت :
بموجب ماده ۸ اساسنامه شرکت دارای ارکان زیر می‌باشد:
الف) مجمع عمومی
ب) هیات‌مدیره
ج) مدیرعامل
د) بازرس