شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی

شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی یک شرکت در شهر بیرجند می باشد

ایجاد بهره برداری از تاسیسات تامین ، تقسیم و توزیع آب شرب و بهداشتی و ایجاد و بهره برداری از تاسیسات مرتبط با جمع آوری ،انتقال ،تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب ،در حوزه عمل شرکت ودر چارچوب سایت های شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و وزارت نیرو می باشد . موضوع فعالیت و وظایف شرکت به شرح زیر است
انجام هر گونه فعالیت در راستای آبرسانی برای مصارف خانگی ،عمومی،صنعتی، تجاری وغیره و جمع آوری ،انتقال تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب
مطالعه و اجرای طرح های ایجاد و توسعه تاسیسات مربوطبه تامین اتقال تصفیه و توزیع آب آشامیدنی و بهداشتی
رعایت اصول بهداشتی کننترل کیفی و استاندارد های مورد عمل وزارت نیرو در مراحل آبرسانی و جمع آوری دفع فاضلاب
بهره برداری تعمیر نگهداری مرمت بازسازی و توسعه کلیه تاسیسات تامین تصفیه انتقال ذخیره و توزیع آب و همچنین جمع آوری انتقال تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب و حفاظت از حریم آن ها

چشم انداز شرکت:
شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی بر آن است تا با کمک نیروی انسانی کارآمد و خلاق، توسعه تحقیقات کاربردی و نظام پیشنهادات، استفاده از  فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش، مشارکت موثر بخش خصوصی و گسترش آگاهی عمومی، به عنوان سازمانی کارآمد به گونه ای عمل نماید تا شهروندان در حد استانداردهای ملی و بین المللی به آب شرب سالم و امکانات جمع آوری، انتقال و تصفیه بهداشتی فاضلاب دسترسی داشته باشند و در حوزه های تامین آب شرب سالم و بهداشتی، صیانت از محیط زیست و نیز تامین بهداشت عمومی مردم به عنوان شرکتی پیشرو شناخته شود