شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

دسترسی و برخورداری 100% جمعیت شهری استان به آب شرب و بهداشتی با معیارها و استانداردهای کمی و کیفی.
دسترسی و برخورداری کلیه شهرهای استان به سامانه های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب.
تطبیق فرآیندهای تصفیه و دفع فاضلاب های صنعتی با استاندارد ملی.
دستیابی به ساختار اداری و مدیریتی کارآمد با هدف تسهیل و ارتقاء خدمات ( تا حد استانداردهای جهانی ) و افزایش بهره وری نیروی انسانی.
دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی و منطبق بر استانداردهای ملی.
دستیابی به شاخص مطلوب هدر رفت آب در تاسیسات تامین، انتقال و توزیع حتی المقدور در حد میانگین صنعت.
دستیابی به فن آوری پیشرفته و روزآمد برای نیل به بهره وری مطلوب از تاسیسات آب و فاضلاب.
گسترش باور همگانی برای آب به عنوان کالای اقتصادی گران قیمت بدون جایگزین و استفاده بهینه از آن بر پایه الگو مصرف.
دستیابی به شرایط مساعد جهت مشارکت بیشتر بخش خصوصی در مراحل ایجاد و بهره برداری از تاسیسات آب و فاضلاب.
دستیابی به اهداف مدیریت تقاضا با تغيير نگرش از مدیریت مصرف به مدیریت تقاضا.