شرکت آب و فاضلاب استان یزد (سهامی خاص ) به استناد قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب مصوب سال 1369 در تاریخ 1370/7/9 تحت شماره 2103 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی یزد به ثبت رسید و در سالهای 70 و 72 با انتقال اموال و دارایی ها و تاسیسات آب شهری تعداد 13شهر و 121621 مشترک آب از سازمان آب یزد و دستگاههای شهری امور آب (شهرداریها ) در چارچوب قانون تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب و قانون تجارت آغاز به کار نمود .
فعالیت اصلی شرکت طبق اساسنامه عبارت است از ایجاد تاسیسات تقسیم و توزیع آب شهری و تاسیسات مرتبط با جمع آوری ، انتقال و تصفیه فاضلاب و همچنین بهره برداری از تاسیسات فوق در داخل محدوده قانونی شهرهای استان و سرمایه گذاری در موسسات و انجام امور تحقیقاتی و آموزشی در فعالیتهای مرتبط و اجرای طرحهای تامین و انتقال آب بر حسب مورد با موافقت وزارت نیرو خواهد بود . بهره برداری از تاسیسات آب مشروب انحصاراً در اختیار این شرکت می باشد و شرکت توسط هیات مدیره منتخب به مجمع عمومی اداره می شود .
تعداد شهرهای قلمرو فعالیت شرکت در سال 1395شانزده شهر با 381977 مشترک آب و 39163 مشترک فاضلاب بوده و در قالب واحدهای خود گردان مدیریت می شود .