شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان آذربایجان شرقی یک شرکت در شهر تبریز می باشد

آبرسانى به مناطق روستايى در سالهاى قبل از انقلاب بصورت محدود و غير فنى توسط ادارات دولتى يا روستائيان انجام ميگرفت( مطابق آمار موجود از کل روستاهاى استان تعداد ۲۸۰ روستا که عمدتاً روستاهاى مجاور شهرها بصورت انشعاب عمومى آبرسانى شده بودند که بعد از پيروزى انقلاب يا مجدداً آبرسانى شده و يا بدليل توسعه شهرها اکنون جزو محلات شهرى محسوب ميگردند ).
پس از پيروزى انقلاب اسلامى پيرو فرمان رهبر فقيد انقلاب اسلامى نهاد جهادسازندگى تشکيل و مشغول انجام عمليات زيربنائى از جمله آبرسانى، راهسازى، برق‌ رسانى و ... در روستاها گرديد وظيفة تأمين آب آشاميدنى روستاها در جهادسازندگى به واحدى به نام واحد آبرسانى محول گرديده بود که عمدتاً روستاهاى زير ۱۵۰ خانوار را مطالعه، طراحى و آبرسانى ميکردند. درسال ۱۳۶۹ بدنبال تفکيک وظايف وزارتخانه هاى جهادسازندگى و بهداشت و درمان آبرسانى کليه روستاها به جهادسازندگى محول شد از اين پس وظيفه آبرسانى به روستاها را اداره مهندسى بهداشت جهادسازندگى عهده دار گرديد. 
به پيشنهاد وزارت جهادسازندگى لايحه تشکيل شرکت هاى آب و فاضلاب روستايى توسط هئيت دولت به مجلس تقديم و در جلسه علني مورخه ۱۲/۰۹/۱۳۷۴مجلس شوراى اسلامى در ۵ ماده و ۴ تبصره تصويب و پس از تأييد شوراى نگهبان در مورخة ۳۰/۰۹/۷۴جهت اجرا به دولت ابلاغ گرديد.
شرکت آب و فاضلاب روستايى استان آذربايجان شرقى از اول سال ۱۳۷۷ بعنوان دستگاه اجرائى مستقل تشکيل و با استقرار واحدهاى سازمانى مشغول انجام وظايف و اهداف تعريف شده خود گرديد. در سال ۱۳۸۱ شرکت های آب و فاضلاب از وزارت جهاد کشاورزى منتزع و به وزارت نيرو ملحق گرديده و در حال حاضر بعنوان يکى از شرکتهاى تابع وزارت نيرو فعاليت می‌نمايد.


مطابق قانون و اساسنامه شرکت اهداف و وظايف زير براى شرکت هاى آب و فاضلاب روستايى تعيين شده است. : 


۱. مطالعه و اجراى طرحهاى ايجاد و توسعه تأسيسات مربوط به تأمين، انتقال و توزيع آب آشاميدنى و بهداشتى روستاها.
۲. مطالعه و اجراى طرحهاى فاضلاب روستاها( اعم از جمع آورى و تصفيه خانه)
۳. نگهدارى و بهره بردارى از تاسيسات مرتبط با آب آشاميدنى و بهداشتى روستاها نظير چاهها، آبگيرها، تصفيه خانه ها، مخازن، ايستگاههاى پمپاژ، خطوط انتقال، سيستمهاى کنترل و شبکه هاى توزيع.
۴. نگهدارى و بهره بردارى از تأسيسات عمومى دفع بهداشتى فاضلاب روستاها نظير خطوط انتقال، شبکه جمع آورى و تصفيه خانه.
۵. مرمت، بازسازى و توسعه شبکه ها و تأسيسات آب آشاميدنى و تأسيسات عمومى و دفع بهداشتى فاضلاب روستايى و حفاظت از حريم آنها.
۶. تامين آب آشاميدنى در شبکه هاى روستايى براساس استانداردهاى مصوب و در چهارچوب برنامه ها
۷. بهره برداري و اداره تأسيسات مرتبط با وظايف که در اختيار شرکت گذارده مى شود.


منشور اخلاقى : 


ما اعتقاد داريم که:
خدمات ما موجب غنا و تعالى زندگى مردم میشود و روابط بين ما و مردم را تقويت مینماید.
کليد رمز موفقيت شرکت در رضايت ارباب رجوع است. ما در هنگام ارائه خدمت به اين ويژگى پایبنديم.
اعضاء شرکت به عنوان ارزشمندترين منابع به حساب مى آيد، لذا ترديدى در اثر گذارى پندار، رفتار و کردار آنها در همه مراجعين نداريم.
مطمئناً موفقيت مادى شرکت مورد توجه است ولى ما آن را وسيله اى براى تامين هدفى گسترده تر که ارائه خدمت مناسب مى باشد، میدانیم.
ما همواره با حفظ هويت خود، ارزش هاى ذيل را که منبع هدايت ما در ارائه خدمت خداپسندانه به ارباب رجوع میشود را فراموش نخواهيم کرد:
در هر شرايط به اصول اخلاقى و صفات معنوى پایبندیم.
نظم، آراستگى، وقت شناسى و آمادگى براى ارائه خدمت به ارباب رجوع را از اصول مسلم و قطعى موفقيت خود میدانیم.
فرهنگ پاسخگو بودن در مقابل ارباب رجوع را از بسترهاى تعالىخود و شرکت میدانیم.
رعايت ادب، نزاکت، عدالت و انصاف را رمز بقاء شرکت تلقى میکنیم.
اين باورها و ارزش هاى اخلاقى تعيين کننده نوع رابطه اى است که ما با ارباب رجوع برقرار مى کنيم.