شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کرمانشاه یک شرکت در شهر کرمانشاه می باشد

چشم انداز و اهداف شرکت آب و فاضلاب روستایی کرمانشاه 


. افزايش در آمد با اجراي صحيح پروژه هاي تامين آب و جمع آوري دفع فاضلاب 
.بهره گیری از کلیه شیوه های آموزش همگانی و آموزش کارکنان 
بهبودکنترل و نظارت در سیستمهای مدیریتی و عملیاتی با استفاده از فن آوری جدیدی در راستای دستیابی به وضعیت اصلاح الگوی مصرف و  حفظ جایگاه و منزلت شرکت در اذهان با اجرای پروژه های مختلف با کیفیت 
.ارتقاءمستمر کیفیت عرضه خدمات به مشترکین با رعایت استاندارد کیفی در اجرای پروژها  
. رعایت استانداردهای کیفی در اجرای پروژه ها و خدمات آبرسانی و برقراری نظامهای بازرسی فنی جهت استفاده صحیح از اعتبارات  
.بهره گيري از عامل صرفه جويي در منابع موجود 
.دستیابی به تعادل و حفاظت کمی و کیفی منابع آب شرب و بهداشتی با نگرش جامع زیست محیطی  
.دسترسی و بهره مندی کامل جمعیت روستایی استان از آب آشامیدنی سالم و بهداشتی