شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کهکیلویه و بویراحمد یک شرکت در شهر یاسوج می باشد

قانون تشكيل شركتهاي آب وفاضلاب روستائي

ماده 1- با توجه به اصل 141 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران هر شخص ميتواند تنها يك شغل دولتي را عهده دار شود.
تبصره 1- سمتهاي آموزشي در دانشگاهها وموسسات آموزشي وتحقيقاتي شركتهاي مزبور بعهده وزارت جهاد سازندگي خواهدشد.
تبصره 2- جهاد سازندگي موظف است به منظور كمك وراه اندازي وتقويت اين شركتها، تاسيسات  ماشين آلات وديگر اموال مورد نياز، وسايل لازم رابه قيمت ارزش دفتري از اموال موجود خود به شركتهاي مذكور واگذار نمايد.
ماده 2- مشتركين موظف به پرداخت آب بها جهت تامين هزينه هاي نگهداري فعاليتهاي موضوع اين قانون خواهندبود. دولت موظف است اعتبارات ترميم ، توسعه، نگهداري وايجاد شبكه هاي آبرساني روستاها را كه در بودجه هاي سالانه منظور مي نمايد در اختيار شركتهاي مذكور قراردهد.
تبصره 1- جهاد سازندگي مكلف است نيروهاي مورد نياز اين شركتها را از پرسنل جهاد سازندگي تامين نمايد.
تبصره 2- شركتهاي  موضوع اين قانون غيرانتفاعي بوده واز پرداخت ماليات وعوارض معاف خواهندبود.
ماده 3- شركت هر استان مي تواند با رعايت صرفه وصلاح وبا توجه به تعداد روستاهاي تحت پوشش وجود پروژه هاي خاص وحوزه عمل در هريك از شهر ستانهاي تابع استان كه لازم بداند با تصويب مجمع عمومي مبادرت ايجاد شعبه يا شركت نمايد.
مسئوليت حفظ ونگهداري شبكه هاي آبرساني روستاها تازماني كه تحت پوشش شركتهاي آب وفاضلاب استان مربوطه قرارنگرفته اند كماكان به عهده  وزارت جهاد سازندگي ميباشد.
ماده 4- وزارت جهاد سازندگي مكلف است حداكثر ظرف مدت يك سال از تاريخ ابلاغ اين قانون نسبت به تشكيل شركتهاي مورد نظر در مركز ومراكز استانها اقدام نمايد.
ماده 5-  اساسنامه اين شركتها حداكثر ظرف مدت سه ماه توسط وزارت جهاد سازندگي وسازمان امور اداري واستخدامي كشور تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
قانون فوق مشتمل برپنج ماده وچهار تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ دوازدهم آذرماه يكهزار وسيصد وهفتاد وچهارمجلس شوراي اسلامي تصويب ودر تاريخ 22/9/1374 به تائيد شوراي نگهبان رسيده است.