شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی كرخه و شاور

شركت بهره برداری از شبكه آبیاری و زهكشی كرخه و شاور یک سازمان دولتی می باشد