انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه تهران)

انجمن مهندسین برق و الکترونیک ایران (شاخه تهران) یک انجمن در شهر تهران می باشد

انجمن برق و الکترونیک تهران در راستای توسعه دانش علمي و تخصصي و ارتقاء توانمندي اعضاي انجمن به منظور خود اتكايي علمي و تخصصي كشور در صنايع برق و الكترونيك و رسيدن به جايگاه بالاترين مرجع بررسي و اظهار نظر تخصصي و علمي در زمينه هاي مرتبط با برق و الكترونيك در سال 1368 تاسیس و مشغول به فعالیت شد.