شركت تولید نیروی برق تهران به موجب تصویب‌نامه شماره 192437/ت50393ﻫ مورخ 1392/12/28 به پیشنهاد مشترک شماره 92/52385/20/100 مورخ 1392/12/21 وزارتخانه‌های نیرو و امور اقتصادی و دارائی و به استناد بند (5) ماده (18) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (44) قانون اساسی - مصوب 1386 - به صورت شرکت سهامی عام تاسیس و طی شماره 489154 مورخ 1394/12/25 در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. در حال حاضر شرکت تولید نیروی برق تهران جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی (واحد تجاری نهائی گروه) است. نشانی مرکز اصلی شرکت، تهران - خیابان ستارخان -  نیروگاه طرشت و محل فعالیت اصلی آن در شهر تهران واقع است.  شرکت تولید نیروی برق تهران مالک سه نیروگاه ری ،  بعثت  و طرشت بوده و علاوه بر نظارت نیروگاه های دولتی فوق نظارت بر نیروگاه های خصوصی شهدای پاکدشت ، پرند ، قم  و  رودشور از تاریخ 95/01/01را بر عهده گرفته است.