شرکت توزیع نیروی برق استان فارس

شرکت توزیع نیروی برق استان فارس یک شرکت در شهر شیراز می باشد

شركت توزیع نیروی برق استان فارس در تاریخ 70/12/28 تحت شماره 89244 در تهران به ثبت رسید و سپس با توجه به انتقال اقامتگاه در تاریخ 71/07/18در اداره ثبت شهرستان شیراز بشماره 5240 نیز ثبت گردید. فعالیت این شركت طبق اساسنامه شامل خرید و فروش انرژی و انشعاب برق، توسعه، بهینه سازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری از شبكه و تاسیسات توزیع نیروی برق می باشد.