براین باوریم که درنظام هستی “ انسان” به عنوان اشرف مخلوقات، به خواست خداوند محور حرکت و تولید درروی زمین است و همه منابع و عناصر دیگر جهان می توانند تحت سیطره و تسلط و بهره برداری انسان قرار گیرند.انسانهای توانا و کارآفرین، سازمانهای توانمند و موثرایجاد می کنند.هنگامی که در سال 1380 احساس نیاز و قصد ایجاد سازمانی توانمند، متفاوت و موثر در عرصه صنعت ساختمان رانمودیم، اعتقاد داشتیم به پشتوانه بیش از مجموع 70 سال سابقه کار اجرایی در این عرصه، انگیزه، دانش، مهارت و به یک کلام توانایی ایجاد چنین سازمانی را به عنوان مدیران موسس داریم و تشکیل مجموعه ای را در صنعت ساختمان تبدیل (General Contractor) که به یکی از عمده ترین شرکتهای پیمانکار عمومی گردد، ماموریت خویش قرار دادیم.اینگونه بود که شرکت "پرهون طرح“ را تاسیس نمودیم .امانت داری، کیفیت، سرعت و دقت در انجام کار راکه به عنوان اصول استراتژیک، لازمه جلب اعتماد ورضایت مشتریان خود می دانیم، سرلوحه کارمان قرار داده ایم، تا جائیکه هر مشتری شرکت بتواند با اطمینان توصیه کند، ”وقتی کار را به شرکت پرهون طرح واگذار می کنید، خیالتان آسوده باشد” . بی تردید اعتقاد داریم لازمه موفقیت در راه نیل به اهداف، بهره مندی از همکاری کارکنان مجهز به دانش و مهارت و معتقد به اهداف و آرمانهای شرکت و همچنین مجموعه های همکار با همین ویژگیهاست. لذا جذب کارکنانی پرانرژی و توانمند و گروهها و همکارانی همسو و جلب اعتماد و رضایت آنان از برنامه های اصلی ماست و دست چنین همراهانی را برای پیمودن راهی که انتخاب کرده ایم، به گرمی می فشاریم .