تعاونی عمرانی کاروسازان شاهیندژ

تعاونی عمرانی کاروسازان شاهیندژ یک شرکت در شهر ارومیه می باشد