تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع شیمی

تعمیر و نگهداری کارخانجات صنایع شیمی یک شرکت در شهر تهران می باشد