جهاد توسعه خدمات زیربنایی

ارائه کلیه خدمات فنی ومهندسی و انجام کلیه مراحل مربوط به طراحی و اجرای طرحهای ملی از جمله: سد، سیلو، راه، پل و تونل، خطوط انتقال آب، برق، نفت، گاز و تأسیسات مربوطه، کارخانه های صنعتی، سیمان، پالایشگاه