شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان

شرکت راه و ساختمانی تابش نیای تاکستان یک شرکت در شهر تاکستان می باشد