شرکت فضاکاران صنعت

فضاکاران صنعت با 14 سال فعالیت در زمینه سازه های فضاکار توانسته بیش از 140 هزار مترمربع سقف را اجرا نماید و هم اکنون برای پیمانکاری ساختمانی در تمام زمینه ها آماده است