صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد

صنعتی معدنی و حفاری شهداب یزد یک شرکت در شهر یزد می باشد