شركت بيمه توسعه همراه با فراهم شدن زمينه فعاليت هاي بخش خصوصي در صنعت بيمه يكي از نخستين شركت هاي بيمه خصوصي بود كه بر اساس پروانه تاسيس شماره 19903 مورخ 15 / 08 / 1381 و پروانه شماره 5196 مورخ 28 / 02 / 1382 بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران رسما فعاليت خود را آغاز كرد.   بيمه توسعه در راستاي تحقق بخشيدن به شعار بيمه توسعه، توسعه بيمه، كليه فعاليت هاي حرفه اي خود را بر پايه اصول ذيل استوار نمود: بكارگيري نيروي كارآمد، برنامه ريزي هاي بنيادي و بالاترين سطح تكنولوژي موجود درصنعت بيمه گسترش سهم شركت از بازار بيمه كشور از طريق جذب سرمايه هاي مالي)داخلي و خارجي( و ايجاد يك بنگاه اقتصادي بزرگ حضور مستمر و فعال در صنعت بيمه كشور ايجاد سازمان رقابت پذير، متعهد نسبت به جامعه و پيشگام در ارائه خدمات  تحقق اصل مشتري مداري و دست يافتن به شركتي با سودآوري و رشد پايدار در صنعت بيمه  جهت نيل به اهداف فوق، اقدامات صورت گرفته به قرار ذيل مي باشد: ارائه كليه خدمات بيمه اي از طريق اينترنت ارائه خدمات نوين بيمه اي ( مبتكر بيمه كيفيت ساختمان، عمر، مكمل مستمري و .....) گسترش شبكه IT گسترش شبكه فروش (اولين شركت بيمه خصوصي از نظر گستردگي شبكه فروش) گسترش شبكه پرداخت خسارت ( اجراي طرح سامانه آني پرداخت خسارت در 20دقيقه (ساپ 20 ) در سه فاز)