فصلنامه علمی - پژوهشی مسکن ومحيط روستا  ناشر: بنياد مسکن انقلاب اسلامی صاحب امتياز: بنياد مسکن انقلاب اسلامی مدير مسئول و سردبير: دکتر محسن سرتيپی پور کارشناس اجرايی: الهه آقاشاهی طراح جلد: الهه آقاشاهی ويراستاری فارسی: ناصر مختاری ويراستاری انگليسی: دکتر احسان محمود کلايه   اين نشريه از سال 1359 چاپ و براساس ابلاغيه شمارۀ 9765/11/3/90 مورخ 29/ 01/ 90 (مرکز برنامه­ريزی و سياستگذاری پژوهشی) وزارت علوم تحقيقات و فناوری، در کميسيون بررسی نشريات کشور حائز شرايط دريافت درجه علمی - پژوهشی گرديده است.