ماهنامه اقتصاد ترابری ایران

ماهنامه تخصصی در زمینه اقتصاد حمل و نقل (بررسی مسائل و مشکلات چهار بخش جاده ای، ریلی، هوایی، دریایی)

ماهنامه اقتصاد ترابری ایران، یک ماهنامه اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی است که توسط گروه مطبوعاتی نشر ایران منتشر می شود.