ماهنامه گسترش ساختمان-نشریه تخصصی صنعت ساختمان و تاسیسات می باشد. صاحب امتیاز: امیر روشن بخش مدیر مسئول: مهدی شوکتلو- دبیرتحریریه:آذین بکتاش- مدیر بازرگانی:عامر وحدتی نسب- مدیر اجرایی: فاطمه فلاح- مدیر مالی: محمدرضا مظاهری- مدیر آتلیه: رضا رحیمیان- صفحه آرایی: مهتاب لاجوردی- عكاس : فرهمند صحرا نورد