این شرکت از سال 1379 با سالها تجربه در طراحی و ساخت و توسعه نرم افزارهای مهندسی از پیشروان این صنعت در کشور است و نرم افزار CAD-Steel نسل جدیدی از سری نرم افزارهایی میباشد که با استفاده از تجربه گرانبهای حاصل از تولید و پشتیبانی نسلهای قبلی و به کمک استفاده از آخرین فن آوریهای رایانه تولید گردیده است. CAD-Steel یک نرم افزار مهندسی یکپارچه است که نتیجه تحلیل سازه با برنامه ETABS را به نقشه های اجرایی و چک لیست محاسبات بر اساس آیین نامه طراحی زلزله ایران برای اعضای سازه و همچنین جزییات اتصالات تیر به ستون، اتصالات بادبندها و اتصالات پای ستون تبدیل میکند. هدف استفاده از این نرم افراز نه تنها افزایش سرعت عمل و کارایی کاربر، بلکه احتراز از اشتباهات انسانی در روند کنترل ضوابط آیین نامه ها و جزییات طراحی و تبدیل آنها به نقشه های اجرایی است.