نرم افزار سازه نگار 6: - طراحی اتصالات پیچی - طراحی اتصالات وصله (درختی) - ترسیم دیوار برشی بتنی در سازه فلزی - امکان تعریف مقاطع دیوار برشی در شکلهای مختلف - ترسیم مقطع، نماهای دیوار و پلان دیوارها - خروجی به نرم افزار TEKLA Structures (XSteel) - شناسایی و مدل سازی تمامی مقاطع جنرال و SD - ترسیم سه بعدی اتصالات و سازه از هر زاویه دلخواه - طراحی هوشمند اتصالات تیر به ستون - طراحی پیشرفته اتصالات صفحه ستون - محاسبه تنش زیر صفحه ستون بصورت دقیق و تعیین محل تارخنثی - تهیه دفترچه محاسبات با ذکر دقیق جزئیات محاسبات و فرمولها - طراحی هوشمند اتصالات مهاربند - کنترل اتصالات مهاربند براساس آخرین ویرایش مبحث ده - محیط پیشرفته تعریف مقاطع - تولید فایل *.pro از مقاطع جهت استفاده در Etabs و SAP2000 - کنترل سازه بر اساس آیین نامه 2800 - ترسیم نقشه های سازه - ترسیم مقاطع تیر، ستون و مهاربند   نرم افزار رسام: رسام نرم‌افزار ترسيم نقشه‌هاي اجرايي فونداسيون با استفاده از نتايج خروجي نرم‌افزار SAFE نسخه‌هاي 8.1.0 و 7.0.1 در محيط اتوکد(در همه نسخه هاي بالاتر از 2000اين نرم افزار) مي‌باشد.پارامترهاي مورد استفاده در اين نرم‌افزار به گونه‌اي انتخاب شده‌اند که موجب ترسيم نقشه‌هاي فونداسيون و يا ساخت فايل dxF آن به صورت کاملا اجرايي مي‌گردد. به طوري که پس از ترسيم نقشه‌هاتقريبا نياز به هيچ گونه ويرايش و يا تغيير در نقشه‌ها نمي‌باشد.برخي از امکانات اين نرم افزار عبارتند از :    بدست آوردن حداقل وزن آرماتور مصرفي پروژه با انتخاب گزينه Show Rebar at Every Station با در نظر گرفتن مقادير کمتر از يک متر براي گزينه Maximum Mesh Dimension در فايل SAFE    کنترل حداکثر تعداد آرماتور در هر گروه باامکان انتخاب آرماتور مناسب در همه نوارهاي طراحي به صورت خودکارو مستقل از هم (گروه بندي خودکار آرماتورهاي اصلي وتقويتي)    امکان تعريف و ترسيم همزمان آرماتورهاي عرضي در پلانهاي آرماتورگذاري    امکان تعريف و تغيير آرماتورهاي اصلي و تقويتي و فاصله آرماتورهاي اصلي در هر نوار به صورت مجزا با استفاده از گزينه مديريت همه نوارهاي طراحي    تغيير در رنگ آرماتورها در دسته‌هاي دو، سه و چهارتايي با در نظر گرفتن حداقل فاصله بين آرماتورها جهت تسريع در تائيد و يا عدم تائيد قطر آرماتورهاي انتخاب شده    امکان انتخاب آيين‌نامه آبا جهت طول خم، طول وصله و طول مهاري و همچنين امکان تعريف اين موارد براساس نظرکاربر    ارائه طرح اقتصادي و بدست آوردن کمترين وزن آرماتور در آرايشهاي مختلف آرماتورگذاري    ترسيم مقاطع عرضي فونداسيون با امکان استفاده از روشهاي مختلف نامگذاري، عدم محدوديت در انتخاب مقياس ترسيم اين مقاطع و همچنين قابليت انتخاب گروه آرماتور مورد نظر جهت ترسيم.    بدست آوردن دستور برش آرماتور مصرفي پروژه جهت به حداقل رساندن دورريز برشکاري آرماتورها    بدست آوردن نقشه‌هاي اجرايي متعدد از يک پروژه‌ با تغيير در پارامترهاي در نظر گرفته شده در برنامه رسام    ارائه ليستوفر کامل آرماتورهاي مصرفي پروژه به همراه نمايش موقعيت هر آرماتور در نقشه‌ها    کاهش مصرف آرماتور در پروژه تا 20 درصد نسبت به ترسيم نقشه‌ها به صورت دستي و عدم امکان بوجود آوردن نقشه‌هاي مشابه با استفاده از روشهاي معمول از ديگر قابليت‌هاي اين نرم‌افزار مي‌باشد.    نقشه هاي غير اجرايي مطابق با برنامه SAFE (به ترتيب اعمال پارامترهاي اجرايي کردن نقشه ها)    دريافت نقشه هاي اجرايي (غير اقتصادي) بدون در نظر گرفتن پارامتر گروه بندي خودکار آرماتورهاي اصل