فراگام آراء به عنوان شركتی با فعاليت كامپيوتری در سال 1379 تحت قوانين جمهوری اسلامی ايران با ميراث نرم افزارهای فنی مهندسی توليدی سال 1370 به ثبت رسید. اين شركت از پيشگامان صنعت نرم افزارهای فنی مهندسی در زمينه فعاليت های عمرانی است. شركت فراگام آراء با بهره گيری از آخرين فن آوريها در تجزيه ، تحليل ، آناليز و كد نويسی عمليات مكانيزاسيون دفاتر فنی پروژه های عمرانی ، حركتی اساسی را در توليد نرم افزارهای بی هرز ، برآورد ، آناليزبها ، پيشنهاد قيمت ، صورت وضعيت و تعديل ، بخشنامه ها و نشريات و اسناد مناقصه بنيان نهاده است. پرسنل متعهد و متخصص اين شركت صادقانه می كوشند از طريق پشتيبانی فنی نرم افزارها ، رضايت شما مشتريان عزيز را فراهم نمايند و از نظرات و پيشنهادات شما در بازنگری و بسط و توسعه نرم افزارها ياری جويند.