شرکت آئین با مدیریت مهندس اسماعیل آئین پژوه در تاریخ 1372.03.30 به شماره ثبت 97944  .با سهامداران و اعضای هیات مدیره مهندس آئین پژوه ,خانم مهندس فرزانه منش راد و جناب مهندس ابوالفضل وحدتی اصل تهران شروع بکار کرد از فعالیت های این شرکتتولید و پشتیبانی نرم افزارهای سفارش مشتریارائه خدمات پشتیبانی آموزش وپژوهشارائه و پشتیبانی بسته های نرم افزاری (cd) اطلاعات تولید شرکت چشم انداز درخشان کاربرد فن آوری اطلاعات در طرحهای عمرانی، ریشه در اولین مرکز کامپیوتر انجمن شرکت های ساختمانی دارد . هزاران مدیر و مهندس دست اندر کار طرحهای عمرانی، نخستین گامهای ورود به عرصه فن آوری اطلاعات را با استفاده از آموزش و کاربرد نرم افزارهای ساده آن روزگار برداشتند و پایه گذار این تحول عظیم در عرصه خدمات فنی و مهندسی شدند . باید دانست که بهبود کارایی روش های موجود الزاما موجب بهبود نتایج طرح های عمرانی نمی گردند و چه بسیارند مشکلاتی که ریشه در همین روش ها دارند .روزگار نو را اندیشه ای نو باید، الگو های کهنه، جوابگوی نیاز های امروز ما نیست .چاره بنیادین، دگرگونی ساختارهای پیشین و تحول اساسی در مدیریت طرحهای عمرانی است . ساختار وظیفه گرای کنونی کنونی در ارتباط کارفرما، مشاور و پیمانکار خیل عظیمی از پروژه های ناتمام را در برابر ما قرار داده است . تعریف اهداف استراتژیک و تبدیل فعالیت های وظیفه گرا به فرآیندهای هدف گرا، راه حل اساسی این بحران است .این دگرگونی جز بر پایه فن آوری اطلاعات میسر نخواهد بود . ما کوشیده ایم در تعامل مداوم با مدیران و مهندسان مجرب ، راهکارهای نوینی را در مدیریت پروژه ها ارائه نماییم .شرکت آئین به عنوان اولین طراح و تولید کننده نرم افزارهای عمرانی، طلایه دار این حرکت شتابان از نرم افزارهای ساده اولیه به سیستم های مدیریت استراتژیک امروزی بوده است .ارائه اولین فهرست بها و تجزیه بهای الکترونیکی برای سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وزارت نفت، وزارت نیرو به همراه مهندسی مجدد ساختار اطلاعاتی آنها، بخشی از فعالیت های دو دهه گذشته شرکت آئین است . امروزه کاربران بیشماری به واقع در این باورند که برآورد درست تدبیر می خواهد .افزون برآنانی که سیستم های یکپارچه نفتاز،کد کاوش و تراز را ابزارهای بسیار توانمند، برای حل و فصل مسایل پروژه های خود می دانند . کاتالوگ