شركت مهندسين مشاور بهبود سيستم بعنوان يكي از پيشگامان خدمات مهندسي مشاور،درزمينه مهندسي صنايع و نيز طراحي و توليد نرم افزارهاي خاص مهندسي صنايع، فعاليت خود را از سال 1372 با كادري متشكل از مهندسين صنايع آغاز و ارائه خدمات با كيفيت را بعنوان اولين اهداف سازماني خود برگزيد  . شركت مهندسين مشاور بهبود سيستم بعنوان اولين گام در جهت ارائه خدمت به صنايع كشور ، به همراه تيمي مركب از مهندسين صنايع و كامپيوتر به طراحي اولين نرم افزار علمي ، كاربردي خود در خصوص(( سيستمهاي جامع برنامه ريزي نگهداري و تعميرات)) با نام ( (  پايدار ) )اقدام نمود .