شرکت استرونگ هلد ايران (SHI)، در سال 1356 و با هدف ايجاد و گسترش فناوري پيش تنيدگي در ايران تأسيس شده است و در حال حاضر با تکيه بر تجربه بيش از 35 سال فعاليت در زمينه

پيش تنيدگي توانسته است خود را بعنوان يکي از موفق ترين شرکتهاي فعال زمينه فناوري پيش تنيدگي به اثبات برساند.

شرکتهاي STRONGHOD , VSL که دو شرکت معتبر و مطرح در عمليات تخصصي تنيدگي در جهان بوده و سابقه اي بيش از 60 ساله در اين امر دارند. بعد از سال 1990 اين دو شرکت که

زماني رقيب يکديگر بودند با هدف گسترش فعاليتها و انجام پروژه هاي بزرگ جهاني در يک مجموعه قرار گرفته و همگروه شده اند که ثمره اين همکاري اين است که هم اکنون شاهد اين

هستيم که نام اين دو شرکت در اکثر پروژه هاي بزرگ جهاني مطرح است.

شرکت استرونگ هلد ايران نيز به عنوان نماينده رسمي شرکتهاي فوق، از بدو تأسيس با اکثر پيمانکاران بزرگ کشور همکاري داشته و در دو رشته اصلي عمليات تنيدگي و تهيه نئوپرين و

درزانبساط ويژه پل ساخت شرکت STRONGHOD فعاليت مستمر و درخشاني داشته است.

ثمره اين فعاليتها همکاري در ساخت بيش از 150 دستگاه پل در اقصي نقاط کشور، انجام عمليات تنيدگي برج ميلاد، انجام عمليات دوختن دريچه هاي سدهاي بزرگ همچون کرخه و کارون3

و البته طراحي و اجراي ساختمان و برجهاي با سيستم سقف پيش تنيده بوده است.

شرکت استرونگ هلد ايران در اجراي عمليات تنيدگي از کابلهاي شرکت FAPRICELLA ، يکي از بزرگترين توليد کنندگان اروپائي انواع کابلهاي تنيدگي استفاده مي کند. که اين موضوع باوجود

مشکلاتي که در زمينه واردات کالا به کشور وجود دارد، توانسته است به يکي از رموز موفقيت اين شرکت در زمينه کيفيت اين عمليات حساس تبديل شود.

ضمناً شرکت استرونگ هلد ايران بعنوان نماينده رسمي شرکت NRS نروژ در ايران فعاليت دارد که اين شرکت نروژي توليد کننده انواع شاريو، پوترلانسمان کنتري و تجهيزات خاص پلسازي مي

باشد که در پروژه هاي بزرگي همچون پل سوم خرداد در شهر خرمشهر و پل کنارگذر شرقي اهواز از شاريو ساخت NRS استفاده شده است.