مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن

تهیه و تولید بالاست، زیرسازی و روسازی خطوط ریلی، ساخت ابنیه و پل فنی

شرکت خدمات مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (بالاست) در تاریخ 1371/12/23 به نام شرکت راه‏ آهن سنگ تحت شماره 2566 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی شهرستان کرج به ثبت رسیده و بر اساس مصوبه مجمع عمومی فوق‏ العاده مورخ 1372/7/1 از شرکت راه ‏آهن سنگ به شرکت تهیه و تولید بالاست و زیر سازی راه ‏آهن تغییر نام داده است . و در تاریخ 1379/9/16 با توجه به انتقال دفتر مرکزی به تهران تحت شماره 175698 در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ایران به ثبت رسیده است .و در نهایت در سال 1383 طی مصوبه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1383/9/28 به شرکت مهندسی ساختمان و تاسیسات راه آهن (و نوع شرکت به سهامی عام) تغییر نام و اساسنامه جدید آن مورد تصویب قرارگرفت.

همچنین هیأت وزیران در جلسه مورخ 1383/5/4 بنا به پیشنهاد شماره 17498 مورخ 1384/5/4 وزارت امور اقتصادی و دارائی و به استثناء بند (الف) ماده (14) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران – مصوب 1379 – شرکت را مشمول واگذاری به بخش خصوصی نمود . لازم به توضیح می باشد که بموجب بند (ج) تبصره (4) ماده (4) قانون برنامه سوم شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری از طریق بورس یا مزایده به بخش غیردولتی می شوند از تاریخ تصویب مشمول مقررات عمومی حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهد بود و در چهارچوب قانون تجارت اداره می شود .لازم به ذکر است که مجوز واگذاری شرکت تا پایان سال 1388 تمدید گردیده است
در سال 1383 آن بخش از اموال و داراییهای اداره بالاست راه‌آهن به ارزش 636/10 میلیون ریال که از سال 1372 به صورت اجاره در اختیار شرکت قرار داشت با پیگیری‌های متمادی و براساس مصوبات مجامع فوق‌العاده 1381/12/3 راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و شرکت بالاست ، به شرکت منتقل و تحت عنوان افزایش سرمایه در دفاتر ثبت گردید . همچنین به موجب مصوبه شماره 167/ط مورخ 1381/4/1شورای عالی اداری کشور وظایف نوسازی ، بازسازی و تعمیر و نگهداری ساختمان و تأسیسات برقی و مکانیکی راه‏ آهن از آن شرکت منتزع و با تعداد 2338 نفر نیروی انسانی و کلیه امکانات و تجهیزات اداره مذکور به شرکت انتقال داده شد و متعاقباً تعداد 120 نفر از پرسنل مزبور مجدداً به شرکت راه‌آهن منتقل شدند . در این راستا علی‌رغم ذیق وقت و به جهت اجرای کامل مفاد مصوبه مذکور در مهلت تعیین شده ، با پیگیر‌های مستمر ، این شرکت موفق گردید بخش عمده اموال و داراییها و موجودی‌های جنسی ادارات ساختمان و تأسیسات که در اقصی نقاط ایران پراکنده بودند به ارزش بالغ بر 268/27 میلیون ریال تحویل و در سال1382 در دفاتر شرکت به عنوان علی الحساب افزایش سرمایه ثبت نماید . حجم و گستردگی محل اجرای قرارداد شامل کلیه ایستگاهها و فعالیت‌های تأسیسات راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کشور می‌باشد که مساحتی بالغ بر 5/2 میلیون متر مربع را در بر می‌گیرد