فام راه بستر

تامین تجهیزات و اجرای فناوری پبش تنیدگی در بتن و کاربردهای مربوطه

شرکت فام راه بستر (FRB) با هدف بکار بستن فناوري پيش تنيدگي در ارائه روشهاي بهينه و نوين با مزاياي اقتصادي قابل توجه در اجراي پروژه هاي عمراني، تاسيس شده است. اين روش ها از نيمه دوم قرن بيستم در کشورهاي پيشرفته دنيا به کار گرفته شده و تجارب ارزنده اي در اجراي پروژه هاي عمراني به جاي گذارده اند. اين شرکت با اتکا به تجارب و دانش روز متخصصين خود همواره در مسير توسعه پايدار و بهبودي مداوم اين روش ها قدم برداشته که حاصل آن با کمال افتخار دستيابي به خودکفايي کامل در زمينه فناوري پيش تنيدگي و کليه کاربردهاي مربوطه مي باشد.

دير سالي است که پيش تنيدگي در بتن فراتر از صرف وارد آوردن نيروهايي خارجي در جهت افزايش مقاومت کششي بتن و سرويس دهي بهتر سازه و ... تبديل شده است.

ترکيب اين فناوري با ساير روش هاي معمول دنيا گردايه اي از زيبايي، مقاومت و اطمينان را در سازه ها بوجود آورده که حاصل آن پل ها و ساختمان ها و انواع سازه هايي است که هر روز يکي زيباتر از ديگري در سراسر دنيا ساخته و در جهت رفاه بيشتر مردم مورد استفاده قرار مي گيرند.

هدف ما در فام راه بستر فراتر از صرفا فروش تجهيزات پيش تنيدگي در بتن و اجراي عمليات مربوطه است. متخصصين اين شرکت از مراحل اوليه پروژه )فاز طراحي و برآوردهاي مربوطه به مناقصات (تا پايان پروژه کارفرمايان را همراهي مي نمايند.

تمام تلاش متخصصين (FRB) درک صحيح نياز پروژه و ارائه بهترين و مناسبترين خدمات به مشتريان مي باشد. نقطه قوت ما، برخوردار بودن از دانش روز، متخصصين مجرب و تحقيق و توسعه پايدار مي باشد.

ما باور داريم که خدمات فرداي ما، مي بايست بهتر از خدماتي باشد که امروز خوب تلقي مي شوند.