تهویه کاران مهر جوان

طراحی و اجرای سیستم شوتینگ زباله- دریچه های تنظیم هوا- کانال های هدایت هوا گرد و چهارگوش

طراحی و اجرای سیستم شوتینگ زباله- دریچه های تنظیم هوا- کانال های هدایت هوا گرد و چهارگوش