شركت صنايع سرماآفرين ايران آشناترين نام در صنعت تهويه مطبوع كشور است و به عقيده بسياري از پيشكسوتان اين صنعت ، پدر صنعت تهويه مطبوع ايران محسوب مي گردد . اين شركت با بيش از چهل سال سابقه و با بهره گيري از آخرين دستاوردهاي روز جهان و بكارگيري كارشناسان با تجربه اين افتخار را دارد كه در بسياري از پروژه هاي مهم تاسيساتي كشور شركت داشته است .
نكته حائز اهميت اين است كه كليه محصولات اين شركت براساس نقشه و دستورالعمل و روشهاي توليد مدون شركت بين المللي Carrier و مطابق با موافقتنامه هاي مبادله شده با اين شركت توليد مي گردند.
 توافقنامه هاي مذكور شامل توافق در انتقال تكنولوژي ساخت ، نقشه هاي توليد ، تست و مشخصات كامل فني قطعات و اجزاي مصرفي و مورد تاييد شركت Carrier ، روشهاي توليد و روشهاي آزمايش به صورت ارائه مدارك كامل و همچنين آموزش در محل كارخانه هاي Carrier ، نظارت كامل بر پروسه ساخت ، كنترل كيفيت آزمايشهاي مربوطه و حتي نصب و راه اندازي توسط نمايندگان آن شركت ، علاوه بر آن به طور اخص تعهد در رفع مشكلات احتمالي در طول ساخت و هنگام نصب و راه اندازي مي باشد .