موسسه فنی شاهرخی

تولید کننده انواع دریچه و دمپرهای تنظیم هوا در ایران- اولین تولید کنننده vav Box در ایران و دریچه سقفی یکپارچه در ایران

ایران گرچه كشوري با تمدني ريشه دار و كهن مي باشد. اما صنعت و توليد صنعتي در آن عمر چنداني ندارد و اكثر صنايع در ايران بسيار جوان و نو پا هستند و با وجود اينكه از ساليان بسيار كهن ايرانيان با امر توليد و فر آوري مواد آشنايي داشته اند اما توليد مطابق تكنولوژي روز و فن آوري هاي پيشرفته بسيار جديد است و شايد به زحمت عمر آن به نيم قرن برسد و البته صنعت توليد و ساخت دريچه هاي تنظيم هوا نيز نه تنها از اين قاعده مستثني نيست بلكه شايد از جهاتي بسيار بسيار نو ظهور تر نيز باشد. از آن رو كه از زمان ورود اين صنعت به ايران توليد تقليدي و ابتدايي آن در كارگاههاي اوليه فلز كاري به شيوه اي بسيار ابتدايي آغاز گرديد و تا مدتهاي مديدي بدون كوچكترين تغيير و نوآوري ادامه يافت. عدم تنوع توليد و تغيير در شیوه توليد در طول قريب به 20 سال ساخت اين قبيل محصولات شاهد اين مدعاست .