هواساز

تولیدی و صنعتی تهویه مطبوع- چیلر- پکیج یونیت- هواساز- برج های خنک کننده- چیلرهای جذبی و تراکمی

شركت هواساز با بيش از 44 سال تجربه در زمينه طراحي، ساخت، نصب، راه اندازي و نگهداري انواع دستگاههاي تهويه مطبوع در زمينــه پروژه هاي عظيــم نفــت، گاز، پتروشيمي،

نيـروگاهـي، مجتمع هاي اداري، تجـاري و مسكوني و با بكارگيـــري دانش فنـي روز، هماهنگ با آخرين دستـاوردها و طرح هاي سـازندگـان معتـبر دنــيا موفق گرديـده همـواره بعنـوان

پيشروترين شركت ايراني در اين زمينه مطرح گردد . شركت هواساز در سالهاي اخير در تامين تجهيزات تهويه مطبوع اكثريت نيروگاههاي توليد برق ايران و پروژه هاي بزرگ نفت و گاز و

پــتروشـــيمي مشـاركت نمـوده ضـمن اينـكه با تـوجــه به اخــذ ســري كامــــل گواهـينــــامه هاي ISO شـــامــــل ISO 9001:2008 ، BS OHSAS 18001:2007 ، HSE–MS 2005 و ISO

14001:2004 و بكــارگيري سيـــستـم Management Information System) MIS) دركليـه سطـوح سازمـاني خود موفق گرديده مديريت نيروي انساني ، توليد اسناد ، تكنولوژي هاي

توليــد ، مديريــت امــور مالي و تمامـي امور مربـوط به موضوعاتي چـون قيـمت تمـام شده محـصول ، تعييـن اهداف دراز مدت تجاري شركت را از پيش براي استقرار سيستم يكپارچه

اطـلاعاتي امـور اجرايي شركـت شـناسـايي و به اجرا بـگذارد. سيسـتم MIS با تركيــب دو مقـوله تكنـولوژي و عـلم تجارت باعـث گرديده تا نيروي انساني شركت در تمامي سطوح به

اطلاعات مورد نياز براي انجام كليه مسئوليت هاي محوله به شكل بهيـنه ، سريـع تر، و هوشـمندانه تر در دســترسي داشـته باشند. بكارگيـري كلـيه امكـانات و ابزارهاي فوق بهمراه

استفاده از به روزترين ماشين آلات و تكنولوژي هاي صنعت تهويه مطبوع درجهان اين شركت را قادر ساخته همواره در پروژه هاي بزرگ ملي با برنامه ريزي دقيق از قبل كليه مشكلات

و گلوگاههاي پروژه را شناسايي نموده و از وقوع عوامل تاخيري و هزينه ساز براي پروژه مزبور جلوگيري نمايد. لذا هم اكنون شركت هواساز با داشتن اين قابليت ها معيار انتخاب خود

را بعنوان مجري طرحهاي بزرگ تهويه مطبوع با كارفرمايان معتبري چون شركت هاي ملي نفت ، پتروشيمي و گاز ايران ، شركت نفت و گازپارس ، شركت مپنا ، وزارت مسكن و ...