اتوماسیون ساختمان یکی از مباحث مطرح در کشورهای پیشرفته می باشد. چرا که با توجه به بالا رفتن هزینه های انرژی و رویکرد جوامع از بهره گیری انرژی های نو ، چگونگی مصرف انرژی قابل توجه می باشد.

اتوماسیون ساختمان را می توان دریک جمله به هوشمند سازی مدیریت منابع ساختمان معرفی نمود. این هوشمند سازی در راستای کنترل دقیق و حذف خطای انسانی می باشد.

باتوجه به نوع کاربری هر ساختمان می توان اتوماسیون ساختمان را در چار چوب های مختلف تعریف کرد که شاید بتوان گفت همه ی این چار چوب ها در یک نقطه مشترک هستند و آن هم بهینه سازی مصرف انرژی و راهبری بهره برداری صحیح از تجهیزات است.

از دیدگاه بهینه سازی مصرف در هر کشوری اتوماسیون ساختمان در سطوح مختلف تعریف می گرددو با توجه به این تعریف مشخص می گردد که چه بخشهایی نیاز به توجه بیشتر دارند.

از جهت دیگر با توجه به پیشرفت تکنولوژی ها ی IT و بهره گیری آنها در زندگی روزمره احساس نیاز نسبت به اتوماسیون در محل کار و یا در محل زندگی وجود دارد چرا که بدون بهره مندی از تکنولوژی مطرح در عرصه کامپیوتر و مخابرات زندگی دچار خلل خواهد بود و هرچه به جلو می رویم این واقعیت مشهود تر است و این نیاز یکی از اهرمهایی می باشد که اتوماسیون ساختمان را در کشورهای پیشرفته به عنوان یک امر ضروری مطرح می کند.