کلر آب

ساخت و تولید و اجرای سیستم های تصفیه آب فاضلاب و آزمایشگاه معقد محیط زیست

سرزمين ايران با افزايش جمعيت و رشد و توسعه صنايع كشور از يك طرف و رشد و آگاهي مردم نسبت به بهداشت فردي، جمعي و زيست محيطي از طرف ديگر شاهد روند رو به تزايد آمار مصرف آب، و بازگشت پساب حاصله به چرخه اكوسيستم بخصوص در چند دهه اخير بوده است.اين امر سبب افزايش درگيري كارشناسان و دست اندركاران صنعت آب با مسائل بهبود كيفيت انواع آب مصرفي و تصفيه پسابهاي حاصله به منظور حفظ بهداشت جامعه و محيط زيست گرديد.

در اين راستا موسسين شركت كلرآب كه خود از دست اندركاران صنعت آب بوده و مي باشند، به منظور تاثيرگذاري مثبت در روند پيشرفت صنعت آب و فاضلاب ايران، خود را موظف به فراگيري دانش روز و تاسيس كارخانه اختصاصي صنعت آب و فاضلاب جهت خدمات فني به جامعه مي دانستند لذا از سال 1350 پايه هاي اصلي را بنا نهاده و در سال 1364 نيز شركت كلرآب رسماً شروع به فعاليت نمود. شركت كلرآب از همان ابتدا موفق به اخذ گواهينامه فعاليت صنعتي، گواهينامه استاندارد و تجهيزات تاسيساتي آب و فاضلاب از وزارت صنايع، گواهينامه شركت تعاوني شركتهاي آب و فاضلاب ، گواهينامه سنديكاي شركتهاي تصفيه آب و فاضلاب و عضو اتاق بازرگاني صنايع و معادن ايران (داراي كارت بازرگاني) شد و در سال 1380 گواهينامه موسسه بين المللي شاخه ايران را اخذ نمود. گواهينامه موسسه بين المللي شاخه ايران را اخذ نمود. و اينك ) )بتن فاضلاب برداشته و به عنوان اولين شركت خصوصي در سال 1382 موفق به مخذ گواهينامه معتمدACI گامي ديگر در عرصه صنعت آب و( محيط زيست شد. اين شركت داراي صلاحيت پيمانكاري در رشته آب و تجهيزات و تاسيسات شده همچنين داراي صلاحيت ساخت تحهيزات از سازمان مديريت وبرنامه ريزي گرديده كه اميد است با اتكا به خداوند بتوان مدارج پيشرفت را در اين صنعت به همراه ديگر همكاران جهت اداي وظيفه به جامعه و بي نيازي به صنايع خارجي طي نمايد.