شرکت هاويلوکس در سال 1339 شمسی تاسيس گرديده و در سال 1340 جهت توليد رنگهای ساختمانی به بهره برداری رسيد. از سال 1342 توليد رنگهای صنعتی در اين شرکت آغاز گرديد. در سال 1373 واحد توليد رزين شرکت راه اندازی گرديد که علاوه بر مصارف داخلی شرکت، بخشی از نيازهای ساير توليد کنندگان رنگ را نيز تامين می نمايد. واحد توليد پوشش های پودری در سال 1378 بر اساس دانش فنی شرکت HYUNDAE کره و تحت ليسانس شرکت مذکور مورد بهره برداری قرار گرفته و نيازهای بخش مهمی از صنايع داخلی را پاسخگوست.