معادن (به ترتيب اولويت شروع به کار معدن):

معدن تخت کمند جرقويه اصفهان

ماده استخراجي : سنگ مرمر ليموئي و سنگهاي تراورتن کرم ، زرد ، طلائي ، قرمز و بژ .
شروع فعاليت : از سال 1347 تاکنون.

معدن توران پشت يزد

ماده استخراجي : مرمر سبز روشن .
شروع فعاليت : سال 1354

معدن اشکفت بلاغ

ماده استخراجي : مرمر سفيد و سبز .
شروع فعاليت : سال 1357

معدن گدار سرخ

ماده استخراجي : سنگ چيني .
شروع فعاليت : از سال 1361 تاکنون .

معدن سنگ مرمر سبز تيره کرمان

شروع فعاليت : سال 1364

مجتمع معادن سنگ مرمريت کال همامي

ماده استخراجي : انواع سنگهاي مرمريت و تراورتن .
شروع فعاليت : سال 1369

معدن نيريز

ماده استخراجي : سنگ چيني
شروع فعاليت : از سال 1369 تا 1371

معدن خور و بيابانک

ماده استخراجي : سنگ مرمريت
شروع فعاليت : از سال 1372 تاکنون .