صنايع سنگ اديب با بيش از ربع قرن تجربه و استفاده از دستگاههاي جديد ايتاليايي بابهترين كيفيت ساب و برش قادراست:


1-انواع سنگهاي گرانيت،تراورتن ومرمريت(داخلي )وصادراتي(مورد نياز شما را توليد و ارائه نمايد


2-با تاكيد برروي درستي،تعهد،كيفيت و سرويس دهي مناسب،بازويي توانا جهت نيل به اهداف شما باشد