از سال 1375 فعالیت خود را در زمینه ساخت شیشه های استین گلاس ’ تیفانی آغاز کردیم از آن زمان تا کنون در ساختمان هایی کار اجرا کرده ایم که سازندگان آن برای تک تک وسایل وقطعات بکاررفته اندیشیده اند. Stained Glass درلغت به معنی شیشه رنگ شده است ’ که به آن معرق شیشه هم گفته اند. اما شاید گره چینی با شیشه تعریف بهتری باشد. استین گلاس در ایران بیشتر با کلاف سربی ساخته میشود’ ولی امکان ساخت به روش تیفانی نیز در کارگاه ما فراهم است که در صفحه بعد مختصری راجع به آن توضیح میدهیم. ابعاد کار – انتخاب طرح – ضخامت شیشه (تک جداره ’ دوجداره ’ سه جداره ) انتخاب نوع شیشه – دید داشتن یا نداشتن شیشه ها دراختیار شماست. کار خود را قبل از اجرا با نرم افزار مربوطه مشاهده کنید. گره چینی با انواع شیشه های رنگی’ ساده’ مشجر’ تراش’ اسیدکاری و.... ابزاری قوی برای بیان و تکمیل اندیشه مهندسین معماروراهی مناسب برای زیبا سازی و تلطیف محیط است.