این شرکت بـا پـیـشـیـنه و سـابـقـه  طـولانـی  فـعـالـیـت  مـدیـران در بخـش هـای مختـلف سـاخـتمانـی ، صنعـتـی و تجـاری ، در سـال 1384 پـایـه گـذاری گـردیـد  و در گـام اول  بـا هدف گـذاری تـوسعه و تـرویـج صنعت چوب مدرن در بخش های مختـلف ساختمانی ، صنعتی و...؛ فعالیت خود را آغاز نمود . در ایـن راستـا بـا تـوجه به  فـقـر کشـور از نظـر منـابـع چـوب و تحلیـل جـدی  جنگـلهای کشـور در سالهای اخـیـر، الـزاماً حـرکت شـرکت  براساس  منابـع  و تـولیـدکننـدگان معتبر خارجی  پایه گذاری گردیـد و تاکنون  با لطف خداوند توانسته ایم مجموعه ای از بهتریـن و متـنـوع ترین پارکت های تمام چوب دنیا ، پوشش های چوبی  نمای داخـل  و خارج ( outdoor / indoor )  پروفیل های  چوبی ، تـراس ( دکینگ Decking )  و ... ، فرآوری  شده  از انواع چوب های سخت و نـرم  اقصی  نقـاط  دنیـا  در کمپانی های معـروف  اروپایی  را ارائه  نموده و شاهـد این مدعا، سوابـق  کمی و کیـفی این شرکت می باشد . درحال حاضر نیز درجهت تحقق اهداف این گام، محصولات  متـنـوع چوبی ازچوب خام تا فرآورده - های صنعـتی و ساختمانی  ویـژه در دسـت  اقدام  یا بررسی بوده که انشاءاله  در آینده نزدیک  شاهـد اثـرات مطلوب ایـن حرکت بـر ارتقاء کمی و کیـفی استـفاده از چـوب به روش درست و امروزی آن در کشور عـزیـزمان ایـران خواهـیم بـود.