با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی در دنیای مدرن امروزی، باید کوشید تا از امکانات موجود به رفاه و آسایش بیشتری دست یافت.
شـــرکت سی تو درّ آریا نمایـنده انحصـــاری محصـــولات شرکت SEA ایتـــالیا یکی از اعضـــاء فعــال
شرکت های گروه کفاییان بوده و بیش از دو دهه است که در زمیــنه های مختلف بازرگانی شاهد موفقیت های عظیم بوده است.
یکی از رسالت های این شرکت ، نوآوری در زمینه های مختلف می باشد. به منظور اجابت این رسالت، فعالیت های موفقیت آمیز این شرکت در گذشته موجب گردیده است تا پس از رسیدن به مرحله بلوغ ، هریک از فعالیت ها در قالب بخش مستقل به کار خود ادامه دهد.
حال بر آنیم تا با ارائه آخرین پیشرفت های تکنولوژی در عرصه دربهای اتوماتیک و اطلاعات کافی در مورد عملکرد هر یک،، شما را در انتخاب بهترین و مناسب ترین محصول یاری نمائیم.
امید است با ذوق، هنر و دانش کارشناسان و تکنیسینهای مجرب در زمینه مهندسی الکترونیک ، هیدرولیک و الکترو مکانیک همراه با تکنولوژی پیشرفته روز بتوان قدمی کوچک در جهت رفاه و آسایش حال شما برداشت و با ارائه خدمات ویژه اعتماد شما را جلب نمود.