در صنعتی سازی که اصل محوری آن، تفکر و مدیریت ساخت می باشد انتخاب روشهای اجرا و مصالح، در اختیارات سازنده می باشد چراکه زمان و منابع مالی در ارتباط کامل و تلاقی با نحوه ساخت، نقشه و مصالح می باشند. از همین روست که تفکیک سازنده به اجزای لاینفکی مثل مشاور، ناظر، پیمانکار و سرمایه گذار، در جهان پیشرفته و یا مدلهای موفق صنعتی سازی، غیرممکن و یا محل اشکال می باشد.
اجرای پروژه ها بروش FEPC و عدم تفکیک سرمایه گذار از مشاور و سازنده، با حضور مؤثر تخصص های مهندسی سازه، تأسیسات و معماری در سطح مدیریت، تنها راه حل استراتژیکی است که از خطاهای رایجی مانند موارد زیر جلوگیری می نماید:
    1- انتخاب سبکترین مصالح برای دستیابی به اقتصادی ترین سیستم سازه ای با کمترین مزاحمت ابعادی برای طرح معماری، مانند دیوارهای تریدی پانل که وزن صفر آن در محاسبات سازه منجر به بهینه سازی مصرف آهن، میلگرد و بتن در فونداسیون، اسکلت و سقف شود.
    2- انتخاب بهینه ترین سیستم های چند منظوره سازه ای، معماری و تأسیساتی مانند تریدی پانل باربر در ترکیب با دیوارهای برشی برای مجتمع های مسکونی تا 4 طبقه که ضمن تأمین عایق ایده آل حرارتی و سرعت اجرای بالا، با حذف مصالح، دستمزدها و مراحل ساخت اسکلت (تیر و ستون) و دیوارهای اصلی (بلوک، آجر، ملات و گچ و خاک) از مزیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار می باشد.
    3- عدم اجرای دیوارهای پیرامونی یا تیغه در صفحۀ قائم مهاربندهای ضربدری (یا هر نوع باربند) برای بهبود اثر میانقاب، پُر نکردن ظرفیت تحمل عضو ضد زلزله با وزن دیوار روی آن و پرهیز از خطر تخریب دیوار در زلزله های طولانی یا شدیدی که سازه به تنهایی برای آن تحمل مناسبی دارد. (این مثال از موارد رایجی است که به حکم کارفرمای غیرتخصصی ، با قصد عدم مزاحمت دیداری شکل بادبندها و گم کردن آن، بدون دلیل فنی موجه، رفتار لرزه ای سازه را دچار مشکل می نماید).
    4- استفاده از تیغه های سبک مانند تریدی با موج قائم و بتن سبک برای کاهش بار مردۀ برجها و راحتی تأمین پارکینگ و عبور تأسیسات ناشی از کاهش ابعاد اعضای سازه.
    5- پوشش کامل وجوه جانبی مانند روی تیر و ستون و بادبند و دیوار برشی با فوم و مش و سیمانکاری برای تأمین سطح تمام عایق مورد قبول مبحث 19.
    6- استفاده از بتن آماده کارخانه ای با برگ تأیید آزمایشگاه رسمی و مستقل، برای اجرای ستون و دیوارهای بتنی.
    7- عدم حذف آویز تیرهای بتنی ویا تخریب آنها برای عبور لوله و دودکش و نصب آیتمهای تأسیساتی.
    8- عدم تخریب فوندوله و پاشنه و بتن تیرچه و جوشکاری آویز سقف کاذب به آرماتور اعضای باربر سازه مثل تیر و تیرچه.