نياز روز افزون جامعه امروز به مسكن و تبعات ناشي از آن، تعبيري گسترده و عزم ملي را در جهت توليد ارزان، سريع و با رعايت ضوابط فني مي‌طلبد. در حال حاضر روش سنتي توليد مسكن به هيچ روي جوابگوي نياز اين بخش، خصوصاً در شهرهاي بزرگ نمي‌باشد. ضمن آنكه در بسياري از اين موارد حداقل اصول معماري، شهرسازي، تأسيساتي و حتي سازه‌اي رعايت نمي‌‌شود ،لذا رعايت ضوابط فني و سرعت اجرايي در كنار صرفه اقتصادي، استفاده از روش‌هاي جديد ساخت‌وساز مسكن را ضروري كرده‌است، روش‌هاي پيش‌ساخته و نيمه‌پيش‌ساخته اگر از انعطاف كافي در برابر معماري و تأسيسات برخوردار باشد، به دليل توليد صنعتي، كيفيت اجرا و سازه بنا در حد متناسب حفظ مي‌شود.