در روزهای اولیه شکل گیری نهال فراز اندیشان راستین (فارکو) مدیران این مجموعه به خوبی می دانستند که برای دستیابی به نهال سرافراز ، تنومند و بارور که به خاطر آن گرد هم آمده بودند ، ناگزیر به تدوین و تنظیم برنامه ای جامع و دراز مدت هستند و بر آن شدند تا با نو آوری و حرکت در جهت تامین نیازهای ویژه ای از صنعت که تا این مقطع توسط شرکتهای خارجی یا نمایندگی های حاضر تامین گشته است، گامی موثر در جهت استقلال هر چه بیشتر کشور عزیزمان بردارند.

(گرچه پیشرو بودن در انتقال تکنولوژی های جدید و بهره برداری از فرآورده ها و مصالح نوین ، کاری سخت دشوار می باشد)

لذا بر اساس شناسایی معضلات و گره های کور صنعت کشور با تلاش و کوشش متخصصین و کارشناسان واحد تحقیقات این شرکت می کوشد ارائه دهنده اندیشه نو با تکیه بر تجربه ای دیرین باشد.همچنین این شرکت خود را مکلف می داند تا انتخاب و گزینه طرح های جدید،نوآور و منطبق با نیازهای اصلی صنعت را دردستور کار خود قراردهد .

در پایان این شرکت امیدوار است که طلایه دار حرکتی نوین در صنایع مرتبط با حوزه فعالیت خود بوده و بتواند با ارتقاء مداوم کیفیت خدمات و جلب رضایت مشتریان ، گامی موثر در مسیر این رسالت ملی بردارد.