روند تکنولوژی استفاده از پلاستیکها در جهان، موجب پدیده های جدید در بکار بردن آن در زندگی روزمره شده است بطوریکه نقش بسیار مهم پلاستیک در مصارف کشاورزی، مخابرات، ساختمان، لوازم خانگی، الکتریکی، الکترونیکی، اتومبیل و هواپیماسازی غیر قابل انکار است.
امروزه افزایش استفاده از پلاستیکها در تمام زمینه های کاربردی موجب گردیده که دست اندرکاران واحدهای تولید پلاستیک با استفاده از علم شیمی در راستای ارتقای کیفیت پلاستیک کوشا باشند..