واتک با تولید دو نوع مغزی پر مصرف :

- مغزی شیر مخلوط سایز 2/1 طرح ZF مطابق با استاندارد 1546 ایران
- مغزی شیر مخلوط سایز 2/1 طرح گروهه آلمان
در صدد پاسخگویی به نیاز مشتریان خود میباشد. این دو محصول از نظر مولفه های تولید یکسان ، ولی از نظر وزن مواد مصرفی اولیه و وزن نهایی و بازه حرکتی فرفره متفاوت میباشند.
محصول واتک بر اساس آزمونهای مرتبط توانسته با گشتاور گردشی حداکثر 2 نیوتن تا 300000 با باز و بسته شدن کیفیت کاری خود را حفظ کند ، همچنین در حالتهای باز ، نیمه باز و بسته تا 5 اتمسفر فشار هوا را تحمل نماید .
کورس حرکت فرفره مغزی واتک 7-6 میلیمتر است که به این ترتیب میتواند با بدنه شیرهایی که بیشترین فاصله نشیمنگاه مغزی تا مهره چپ را ایجاد نموده عملکرد مناسبی ارائه دهد